Aşağıda özeti verilen çalışma H. Yıldız Aka tarafından 2001-2003 yılları arasında Yüksek Lisans Tezi kapsamında yapılmıştır. İlgilenenler sorularını e-posta kanalıyla iletebilirler.

OTOMOBİLLERİN AERODİNAMİK KARAKTERİSTİĞİNİN BİR RÜZGAR TÜNELİNDE İNCELENMESİ

(Yüksek Lisans Tezi)

H. Y. AKA
H.Yildiz.Aka@metroloji-okulu.com.tr

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Eylül 2003

ÖZET

Bu çalışmada, test bölgesindeki kesiti 300x300 mm olan bir rüzgar tünelinde, bir binek otomobilinin 1/16 ölçekli modeli üzerinde deneyler gerçekleştirilmiştir. Bunun için bir kuvvet ölçüm düzeneği tasarlanmış ve kurulmuştur. Düzenekteki 3 adet yaprak tip yük hücresi ile, simetrik akış koşullarında model üzerindeki sürüklenme direnci kuvveti ve kaldırma kuvvetleri ölçülmüş ve yunuslama momenti belirlenmiştir. Ayrıca, basınç dağılımını belirlemek için, model dış yüzeylerine dik açılan küçük deliklere bağlı bir mikro-manometre kullanılmıştır. Modelin aerodinamik karakteristiğini gösteren boyutsuz katsayıların hesaplanmasından sonra, ölçümlerdeki belirsizlikler sayısal olarak incelenmiş ve sonuçların bu oranda tekrarlanabilir olduğu görülmüştür. Son olarak yöntemin otomobil aerodinamik karakteristiğinin belirlenmesi ve iyileştirmesi konulçalışmalarda uygulanabilir olduğu gösterilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU,
Yrd. Doç. Dr. Cevdet AYGÜN

 

STUDY ON AERODYNAMIC CHARACTERISTICS

OF A PASSENGER CAR IN A WIND TUNNEL

(M.Sc. Thesis)

GAZI UNIVERSITY

INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

September 2003

ABSTRACT

In this study, experiments are performed on a 1/16 scale sedan type automobile model in a wind tunnel with cross-section of 300x300 mm in its test section. A force measurement setup is designed and manufactured for this purpose. The drag force and the lift forces on the model are measured and the pitching moment is determined under symmetrical flow conditions using 3 beam/leaf type load cells in the setup. Also a micro-manometer which is connected to the small holes prependicular to the outer surfaces of the model is used for the determination of pressure distribution. After the calculation of non-dimensional aerodynamic coefficients, the measurement uncertainties were investigated numerically and it was observed that the results are repeatable in these limits. Lastly it was shown that the method is applicable for the determination and optimization of the vehicle characteristics, and some suggestions were made for further studies.

Adviser : Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU,
Assist. Prof. Dr. Cevdet AYGÜN

 

Tez Metni (tamamı)